Obowiązek sporządzania opinii ornitologicznej – podstawa prawna

Obowiązek sporządzania opinii ornitologicznej niektórzy inwestorzy uważają za uciążliwą formalność. W rzeczywistości jednak wynika on nie z chęci utrudnienia prowadzenia robót budowlanych, a z troski o środowisko naturalne. W tym artykule postaramy się przybliżyć, skąd ten obowiązek właściwie wynika i jaka jest jego podstawa prawna.

Rozporządzenia Ministra Środowiska

Najważniejszą podstawą prawną, jeśli chodzi o obowiązek sporządzania opinii ornitologicznej, jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, a konkretnie – pierwszy załącznik do rzeczonego rozporządzenia. Jednoznacznie wskazuje on, że wszystkie ptaki i nietoperze znajdujące się na terenach miejskich są pod ochroną gatunkową.

Zakazy, jakie mogą być wprowadzone w odniesieniu do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, wskazuje art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Znajdują się wśród nich między innymi zakazy:

  • umyślnego zabijania
  • umyślnego okaleczania lub chwytania
  • umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych
  • niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania
    niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień.

Zdecydowana większość budynków miejskich zamieszkiwana jest przez nietoperze lub ptaki. Poprawnie sporządzona opinia ornitologiczna Warszawa i zastosowanie się do niej jest gwarancją, że nie złamiemy prawa, działając na szkodę środowiska naturalnego.

Co jeszcze może być podstawą prawną dla obowiązku sporządzania opinii ornitologicznej?

Warto wiedzieć, że powyżej wymienione rozporządzenie i ustawa nie są jedynymi dokumentami, które można uznać za podstawę prawną obowiązku sporządzania opinii ornitologicznej. Należy pamiętać, że na poszczególnych terenach mogą również istnieć odrębne regulacje w tym zakresie.

Najlepszym przykładem jest miasto stołeczne Warszawa. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane na terenie tego miasta bardzo często kończyły się śmiercią dużej ilości ptaków, Urząd Miasta zdecydował, że opinia ornitologiczna Warszawa będzie musiała być złożona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy w przypadku każdej inwestycji budowlanej.

Jakiekolwiek braki w dokumentacji czy elementy, które będą wymagały dodatkowych wyjaśnień wiązać się będą z opóźnieniem w pracach. Dlatego też tak ważne jest, aby sporządzeniem opinii ornitologicznej zajęli się specjaliści, którzy rzeczywiście mają w tym zakresie wiedzę i doświadczenie, tacy jak AvesNature. Szczególnie, jeśli zależy nam na otrzymaniu decyzji w jak najkrótszym czasie i jak najszybszym rozpoczęciu inwestycji.

Dodaj komentarz